İÇİNDEKİLER (Gerçeğin Dirilişine Kapı HİPNOZ 2)gercegindirilisi2

ÖNSÖZ

I.BÖLÜM

HİPNOZ HAKKINDA FİZYO LOJİK VE NEUROFİZYOLOJİK ÇALIŞMALAR

1.HAYVAN HİPNOZU

A.GİRİŞ

B. HAYVAN HİPNOZUNUN TARİHÇESİ

C. Hayvan Hİpnozunu Oluş turma Yöntemlerİ

D. HAYVAN HİPNOZUNDAKİ TRANSIN ÖZELLİKLERİ

D. a. MUSKÜLER DURUM:

D. b. KALBİN DURUMU

D.c. SOLUNUM:

D. d. ANALJEZİ:

D. e. GENEL REAKTİVASYON:

D. f. TRANSIN DERİNLİĞİ

D. g. TRANSA YATKINLIK KABİLİYETİ:

D. h. SÜRE:

D. ı. FİLOGENETİK DAĞILIM:

E. FENOMENLERİN İZAHI

E. a. BEYİN İNHİBİSYONU VE REFLEKS CEVABI

E. b. ÖLÜM TAKLİDİ:

E. c. UYKU:

E. d. HİPNOZ:

E. f. UZAYSAL ORYANTASYON BOZUKLUĞU:

E. g. KORKU FELCİ:

F. ÖZET

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

2.UYKU VE HİPNOZ

A. UYKU ESNASINDA BİLİNÇ MEKANİZMA VE AKTİVİTELERİNİ ORTAYA ÇIKARAN TEKNİKLER

A.a.-GİRİŞ

A.b.Hİpnoz Ve Uyku ArasIndakİ Fenomenolojİk Benzerlİkler

A. b. 1.TARiHÇE

A. c. Uyku – UyanIklIk Sİklusunun Özellİklerİ

A. c.1- Uyanıklık Durumu (Gözler Kapalı)

A. c .2. E E G’DE UYKU DEVRELERi

A. c. 2.1. Birinci Devre :

A. c. 2.2 İkinci Devre :

A. c. 2.3 Üçüncü ve Dördüncü Devre :

A. c. 2.4 Rem Devresi:

A. c. 2.5 Uykunun EEG İle Teşhis Edilmesi:

A. d. UYKU DEViNiMi

A. f. HiPNOZUN GELiŞiMi:

A. f. 1. HiPNOZUN ÖLÇÜMÜ:

A. f. 2. METODOLOJiK PROBLEMLER:

B. UYKU VE HİPNOZ ARASINDAKİ FİZYOLOJİK BENZERLİKLER

B. a. Uyku ve Hipnozda E E G Faktörü

B. b. EEG Alfa Aktivitesi Ve Hipnoz

B. b. 1. Hipnoza Yatkınlık Ve E E G Alfa Ritmi Arasındaki Bağlantı:

B. b. 2. Hipnoz Esnasında Alfa Ritmindeki Değişiklikler

B. b. 3. Alfa Aktivitesi Ve Hipnoz Arasındaki İlişkinin Sonucu

C- UYKUNUN HiPNOTiK MANi PÜLASYONU

C. a. HiPNOTiK RÜYALAR VE UYKU RÜYALARI

C. a..1. Hipnotik Olarak Oluşturulan Rüyalar.

C. a. 2. Hipnotik Yöntemle Rüya Muhtevasının Ortaya Çıkarılması

C. a. 3. Hipnotik ve Normal Uyku Rüyalarında REM

C. b. Hipnotik Teknik Vasıtası İle Uyku Fonksiyonlarına Tesir etmek

C. c. Uyku Alışkanlıklarının Değiştirilmesinde Bir Model Olarak Hipnozun Kullanılması

C. c. 1. Uyku Esnasında Verilen Telkinlere Cevaplar

C. c. 2. Hipnoza Yatkınlık ve Uykuya Cevap

C. c. 2.1. Cevap Sıklığı

C. c. 2.2 Verilen Cevabın Gecikme Süresi Ve Hipnoz:

C. c. 2.3. Hipnotik Performans Tipi ve Uyku Cevabı:

C. c. 2.4. Uyku Kalıpları, Hipnoz ve Uyku Cevabı

C. c. 2.5. Hipnoza Yatkınlık Ve Uyku Esnasında Cevap Verme Yeteneği;

D- Yukarıda Tartışılan Uyku Cevaplarının Tetkiki

E- HİPNOZ VE UYKUDA ÖĞRENME

E. a. Yöntem

E. b. Sonuçlar

F. ÖZET

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

3. YOGA VE HİPNOZ

A. GİRİŞ

B- YOGA VE YOGİ TERİMLERİ NİN ANLAMLARI

C- HİPNOTİK VE YOGİK TRANSIN KARŞILAŞTIRILMASI

C.a. Hipnotik ve Yogic Transla ilgili bazı problemler

C.b. Kişilerin hislerine bağlı açıkla malar

D- YOGİK VE HİPNOTİK FENOMENLER

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

4.HİPNOZ VE TELKİNLE OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİ ŞİKLİKLER

A-DUYULARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

A. a. Renk Körlüğü Çalışmaları

A. b. Total Körlük

A. c. Görsel Uyarı Eşiği ile İlgili Çalışmalar

A. d. Myopi ile İlgili Çalışmalar

A. e. Vestibüler Nistagmus ile İlgili Çalışmalar

A. f. ViSÜEL HALLÜSiNASYONLAR

A. g. Sağırlık ile ilgili yapılan çalış malar

A. h.HAYAL EDiLEN AĞRı DUYUSU

B- DOĞUM VE HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ RAHİM KASILMALARINI OLUŞTURULMASI VE ORTADAN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

C- DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

C.a. Vazomotor Fonksiyonlar Üzerine Hipnozun Etkisi

C.b. Kalp Atımının Hızlandırılıp Yavaşlatılması İle İlgili Çalışmalar

C.c. Kalbin Durdurulması İle İlgili Çalışmalar

C.d. Elektrokardiografi Değişiklikleri İle İlgili Çalışmalar

D- METABOLİK VE SİNDİRİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D.a. Kan Glukoz Seviyesi İle İlgili Çalışmalar

D.b. Mide Fonksiyonları İle İlgili Çalışmalar

E- DERİNİN FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

E.a. Uçukla (Herpes Simpleks Bülleri) İle İlgili Yapılan Çalışmalar

E.b. Herpes Virusuna Bağlı Olmayan Uçuklarla İlgili Çalışmalar

E.b. Siğillerle İlgili Yapılan Çalışmalar

E.c. İktiyozis İle İlgili Çalışmalar

E.d. Allerjik Deri Cevapları İle İlgili Yapılan Çalışmalar

E.e. Astım İle İlgili Yapılan Çalışmalar

F- SEKRESYON FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

F.a. Salivasyon (Ağız Salgısı) İle İlgili Yapılan Çalışmalar

F.b. İdrar Atılımı İle İlgili Yapılan Çalışmalar:

G- SOĞUK STRESSÖRÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

H- NARKOTİK İLAÇ BAĞIMLILIĞININ YOK EDİLMESİ VE ENGELLENMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

I- EMOSYONEL CEVAPLARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

II. BÖLÜM

TEDAVİ AMACI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

1.TEDAVİ OLARAK UYGULAMA ŞEKİLLERİ

A.GİRİŞ

B. UZATILMIŞ HİPNOZ SEANSLARI

C.DİREK, İNDİREK VE POST HİPNOTİK TELKİN

D.SEMPTOM DEĞİŞTİRME

E.SEMPTOM BASKILAMA

F.HİPNOANALİZ

G.HİPNODRAMA

H.hİPNOZUN tRAVMATİK hADİSELERİN ABREACTION’ UNDA KULLANILMASI

1.TEDAVİ OLARAK UYGULAMA ŞEKİLLERİ

A.GİRİŞ

B. UzatIlmIş Hİpnoz SeanslarI:

C.a. DİREK, İNDİREK VE POST HİPNOTİK TELKİN

C. a. 1. Direk Telkin

C. a. 2. İNDİREKT TELKİN

C.a. 3. Posthipnotik Telkin

D. SEMPTOM DEĞİŞTİRME

E. SEMPTOM BASKILAMA

F. HİPNOANALİZ

G. HİPNODRAMA

A. a. Hastayı ANLAMADA HİPNODRAMA’nın Kullanılması:

A. b. Hastalığı TEŞHİS’te Hipnodramanın Uygulanması:

A. c. Hastayı TEDAVİ’ de Hipnodramanın Uygulanması

H. HİPNOZUN TRAVMATİK HADİSELERİN ABREACTİON’ UNDA UYGULANMASI

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

2. AĞRININ KONTROLÜN DE HİPNOZUN KULLANIMI

A. HİPNOTİK AĞRI KONTROL MEKANİZMALARI

A. a. Giriş

B. HİPNOANESTEZİNİN GER ÇEKLİĞİ

C. HİPNOTİK OLARAK MEYDANA GETİRİLEN ANALJEZİNİN YAPISI

D. SONUÇLAR

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

3. ANESTEZİDE HİPNOZUN KULLANIMI

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

4. CERRAHİDE HİPNOZUN KULLANIMI

A. CERRAHİDE HİPNOZUN GENEL KULLANIMI

A.a. Ameliyat Öncesi Dönemde

A.b. Operasyon Boyunca

A.c. Operasyon Sonrası

B. HİPNOZUN CERRAHİDE KULLANIM ALANLARI

B.a. AKCiĞER ENFEKSiYONLU CERRAHi VAKALARı

B.b. CERRAHi ESNASıNDA HAREKETLERiN KONTROL EDiLEBiLMESi İÇiN HiPNOZUN UYGULANMASı

B.c. CERRAHi ESNASıNDA HASTANıN CEVABıNA İHTiYAÇ DUYULMASı HALiNDE HiPNOZUN UYGULANMASı

B.d. CERRAHi ESNASıNDA E E G KAYıTLARı TAKiP EDiLMEK İSTENDiĞiNDE HiPNOZUN KULLANıMı

B.e. OPERASYON SONRASı KONTROLDA HiPNOZUN KULLANıLMASı

B.f. YANıKLı HASTALARıN CERRAHi TEDAViSiNDE HiPNOZUN UYGULANMASı

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

5.ONKOLOJİDE HİPNOZUN KULLANIMI

METASTATİK GÖĞÜS KANSERİ OLAN KADINLAR ÜZERİNDE YAPILMIŞ BİR HİPNOTERAPİ ÇALIŞMASI ÖZETİ

A. GİRİŞ

B. METODLAR

B. a. Geri Plan:

B.b. ÇALıŞMA DÜZENi VE MUAMELE

B. c. ÖRNEK

C. PSİKOLOJİK OLARAK DESTEKLENEN GRUP

D. ÖLÇÜMLER

E. ANALİZLER

F. SONUÇLAR

G. TARTIŞMA

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

6.PSİKOSOMATİK KARDİAK PROBLEMLİ HASTALIKLARDA HİPNOZUN KULLANIMI

A. PSİKOSOMATİK KARDİOVASKÜLER BOZUKLUKLAR

B. ŞARTLANMANIN ROLÜ

C. ESANSİYEL HİPERTANSİ YON VE HİPNOTERAPİ

D. MİYOKARDİAL ENFARKTÜS TEN SONRA DAVRANIŞ TEDAVİSİ:

E. HİPNO-DAVRANIŞ TEDAVİSİ

F. ANGINA PEKTORİS DAVRA NIŞ MODİFİKASYONU:

G.HİPNORELAKSASYON TEDAVİSİ:

H. PSİKOJENİK KALB BOZUK LUKLARI

I. HİPNOTİK TEKNİKLER:

İ. ARİTMİLERDE VE KAROTİD SİNÜS SENDROMUNDA HİPNOTE RAPİ

J. KORONER HASTALIĞI

K. POSTMİYOKARDİAL ENFARKTÜS SENDROMU:

L. KONJESTİF KALB YETMEZ LİĞİ

L.a. STANDARDiZE EDiLMiŞ İMAJLAR:

M. SEKS VE POSTMİYOKARDİAL ENFARKTÜS SENDROMU

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

7. BESLENME BOZUKLUKLARINDA HİPNOZUN KULLANIMI

A. ANOREKSİA NERVOZA

A. a. SEMPTOMLAR

A.b. DAVRANıŞ MODiFiKASYON TEDAViSi

A.c. DAVRANıŞ MODiFiKASYONUNUN DEZAVANTAJLARı

A.d. HiPNOTERAPi

A.f. STANDARD İMAJLAR

A. g. TARTıŞMA

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

8. SİGARANIN TERKİNDE HİPNOZUN KULLANIMI

A. SİGARA VE HİPNOZ

B. ETKİLİ BİR TEDAVİ OLARAK HİPNOZ

C. TEKNİK

C. a. Uygulama Teknik ve Telkinleri:

D. SONUÇLAR

E. TİPİK VAKA HİKAYESİ

F. ÖZET

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

9. ÇOCUKLARDA (PEDİATRİ) HİPNOZUN KULLANIMI

A. GİRİŞ

B. TELKİNE YATKINLIK KABİLİ YETİ

C. TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK HİPNOZUN UYGULANMASI

D. ÇOCUKLARIN BAZI PROBLEM LERİNDE HİPNOZUN KULLANIL MASI

D.a. İDRAR KAÇıRMA (ENÜREZiS)

D. b. ANKSiYETE

D.c. KEKEMELiK VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

D. e. TıRNAK YEME

D. f. PARMAK EMME

D. g.TiKLER

D. h. DiŞ GıCıRDATMASı

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

10. NÖROLOJİK PROBLEM LER VE REHABİLİTASYONUNDA HİPNOZUN KULLANIL MASI

A. GİRİŞ

B. AYIRICI TEŞHİSTE HİPNOZUN KULLANILMASI

C. KAYBEDİLEN FONKSİYONLARIN EN YÜKSEK KULLANIM ORANINA ERİŞİLEBİLMESİNDE HİPNOZUN KULLANIMI

D. NÖROLOJİK KAYNAKLI AĞRILARDA HİPNOZ UYGULAN MASI

E. NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA HİPNOZUN KULLANIMI

BU BÖLÜM İÇİN MÜRACAAT KAYNAKLARI

VI. SONUÇ

VI. SONUÇ

VII. İNDEKS

A -KONU

B -YAZAR

C -SÖZLÜK

VII. İNDEKS

A -KONU

B- YAZAR

C- SÖZLÜK

VIII. EKLER

EK ; 1 GÖRÜŞME VE PUANLAMA FORMU

EK ; 2 BETTS ZİHİNSEL IMGELEME ANKET FORMUNUN SYDNEY MODİFİKASYONU

EK ; 3 HİPNOZA CEVAP SIKLIĞI ARAŞTIRMA ANKETİ.

Print Friendly, PDF & Email

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>